Privacy

PRIVACYVERKLARING

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENS BESCHERMING (AVG)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2018 legt strikte regels en voorwaarden op aan bedrijven bij de verwerking van persoonsgegevens en dit om de privacy te beschermen.

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE:

Naam:

Duijzer Haarden en Kachels V.O.F.


Vestigingsadres:

Dommelstraat 35, 5347 JK Oss


Inschrijvingsnummer KvK:

60400358


Telefoon:

0412-648770


E-mail:

info@duijzerhaarden.nlPERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Duijzer Haarden en Kachels kan uw persoonsgegevens verwerken wanneer u gebruik maakt (of heeftgemaakt) van de diensten en producten van Duijzer Haarden en Kachels. Door gebruik te maken van dezediensten en producten stemt u in met de verwerking hiervan. Duijzer Haarden en Kachels kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

· Voor - en achternaam
· Adresgegevens
· Telefoonnummer
· E-mailadres
· Klantnummer
· ( Bouw ) Tekeningen


WAAROM “DUIJZER HAARDEN EN KACHELS” GEGEVENS NODIG HEEFT
Duijzer Haarden en Kachels verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Duijzer Haarden en Kachels uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht of in het kader van haar promotieactiviteiten.


HOE LANG WORDEN PERSOONSGEGEVENS BEWAARD
Uw gegevens worden niet langer gebruikt dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens zullen ook worden bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Voor informatie die valt onder de fiscale bewaarplicht geldt een termijn van zeven jaar en in verband met garantie zullen de gegevens minimaal 10 jaar bewaard worden. Wanneer er sprake is van herhaaldelijk onderhoud bewaren wij de gegevens totdat u schriftelijk verzoekt uw gegevens te verwijderen. Gegevens die voor statistische, wetenschappelijke of historische doeleinden langer bewaard  zullen blijven worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan zoals omschreven en zullen zoveel mogelijk worden geanonimiseerd.


DELEN MET ANDEREN
Duijzer Haarden en Kachels verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft ten allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@duijzerhaarden.nl
Duijzer Haarden en Kachels zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


KLACHT INDIENEN BIJ AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS (AP)
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de AP (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) als Duijzer Haarden en Kachels bovengenoemde niet naleeft.


BEVEILIGEN
Duijzer Haarden en Kachels neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. We versturen uw gegevens alleen via een beveiligde internetverbinding, Toegang tot persoonsgegevens vanaf mobiele apparaten is ingeperkt en wordt actief gemonitord. Uw persoonsgegevens zullen door de administratie worden verwerkt, hiervoor wordt gebruik gemaakt van de programma’s Microsoft Office Excel en Unit4 MMM. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op met info@duijzerhaarden.nl


DATALEK:
Indien er ongewild persoonsgegevens zijn verspreid meldt Duijzer Haarden en Kachels dit bij Autoriteit Persoonsgegevens ( AP ) dit zal tevens bij de betrokkenen bekend gemaakt worden.


CONTACTGEGEVENS
Contact persoon: Dhr. M. Duijzer
Administratie: info@duijzerhaarden.nl


VERLENEN VAN TOESTEMMING
Het is op ieder moment mogelijk de toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens schriftelijk weer in te trekken. We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen


BRON VAN DE GEGEVENS
Indien persoonsgegevens niet afkomstig zijn van de betrokkene zelf zal altijd de bron van herkomst worden vermeld.

 De privacyvoorwaarden downloaden als pdf: privacyvoorwaarden.pdf