Voorwaarden

ALGEMENE ONDERHOUDSVOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld door Duijzer Haarden en Kachels V.O.F. in april 2017. Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie een onderhouds- en

service-overeenkomst is afgesloten. b. Installateur: Duijzer Haarden en Kachels V.O.F of een natuurlijk of rechtspersoon die 

in zijn opdracht en onder zijn verantwoordelijkheid handelt. c. Toestel: het sfeerverwarmingstoestel waarvoor een overeenkomst wordt afgesloten 

inclusief alle noodzakelijke voorzieningen die de juiste werking van het toestel moeten garanderen. d. De overeenkomst: de onderhouds- en service-overeenkomst voor een toestel 

afgesloten tussen de opdrachtgever en de installateur. Onder "de overeenkomst" kan tevens worden verstaan een éénmalige onderhouds- of service-overeenkomst. In dat geval moeten de bepalingen die zien op een doorlopende overeenkomst zodanig worden gelezen dat zij met gelijke strekking van toepassing zijn op de éénmalige overeenkomst. Indien dat niet mogelijk of relevant is, zijn zij op een éénmalige overeenkomst niet van toepassing. e. Onderhoud: het verrichten van werkzaamheden aan een toestel welke nodig zijn 

voor de veiligheid en het juist functioneren ervan. f. Service: het verrichten van werkzaamheden aan een toestel gericht op het opheffen 

van een storing, onvolkomenheid of gebrek waardoor juist functioneren ervan niet (meer) mogelijk is. 


Artikel 2 Periodieke inspectie en werkzaamheden 

 • De installateur zal het toestel binnen 2 jaar na het afsluiten van de overeenkomst en vervolgens eenmaal per jaar, met een uitloop van maximaal 1 jaar, inspecteren. b. Bij de in lid a bedoelde inspectiebeurt worden de werkzaamheden verricht die zijn 
 • voorgeschreven in de onderhoudsvoorschriften van de fabrikant van het toestel en worden tevens de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 1. visuele inspectie van het toestel en alle noodzakelijke voorzieningen die de juiste 

  werking van het toestel moeten garanderen. 2. het repareren of vervangen van onderdelen indien dit voor de veiligheid of een juist functioneren wenselijk of noodzakelijk is. Daarbij geldt het bepaalde in de artikelen 9- b en 9-c; 3. eindinspectie. 


  Artikel 3 Ingangsdatum, looptijd en beëindiging overeenkomst 

  Indien de overeenkomst niet gelijktijdig met de aanschaf van een toestel wordt afgesloten, wordt tussen partijen afgesproken wanneer de eerste inspectiebeurt zal plaatsvinden. Blijkt het toestel daarbij naar de mening van de installateur niet aan de daaraan te stellen eisen te voldoen dan zal hij een voorstel doen voor reparatie en/of aanpassing. Is dit niet mogelijk of wenst opdrachtgever niet op dit voorstel in te gaan, 

  dan wordt de overeenkomst op dat moment beëindigd. Opdrachtgever zal dan de door de installateur gemaakte kosten van voorrijden, inspectie en het maken van de offerte verschuldigd zijn. b. Beide partijen kunnen, met inachtneming van lid a, de overeenkomst schriftelijk 

  opzeggen met een opzegtermijn van minimaal een maand. c. De kosten voor het beëindigen van de overeenkomst binnen een maand zijn € 35,- d. Beëindiging is verder met onmiddellijke ingang mogelijk indien opdrachtgever 

  verhuist en het toestel in de oude woning achterblijft. 


  Artikel 4 Algemene verplichtingen van de installateur 

  1. De installateur is gehouden de overeengekomen werkzaamheden als een goed 

  vakman uit te voeren. Hij neemt daarbij de op deze werkzaamheden betrekking hebbende voorschriften in acht. b. Het is de installateur toegestaan om onderdelen van een andere fabrikant of merk te gebruiken als deze gelijkwaardig zijn aan het origineel en dit niet strijdig is met de toepasselijke garantiebepalingen. c. De installateur stelt de opdrachtgever onmiddellijk in kennis van geconstateerde 

  gebreken aan het toestel. d. De installateur noteert alle verrichte werkzaamheden en stelt daarvan een afschrift 

  ter hand aan opdrachtgever. 


  Artikel 5 Aansprakelijkheid van de installateur 

  De aansprakelijkheid van de installateur als gevolg van een toerekenbare handeling of tekortkoming is ter keuze van de installateur beperkt tot kosteloos herstel van het betreffende gebrek, tot kosteloze vervanging van de geleverde of geïnstalleerde zaken of tot het terugbetalen van de in verband met de betreffende prestatie ontvangen bedragen. De installateur zal niet tot meer gehouden kunnen worden. b. De installateur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor tijdens werkzaamheden voor onderhoud of service ontstane schade aan glasruiten, tenzij deze schade aan de installateur kan worden toegerekend op andere gronden dan die welke uit de overeengekomen werkzaamheden voortvloeien. c. De installateur aanvaardt - ongeacht de rechtsgrond van de vordering van de 

  wederpartij - geen aansprakelijkheid voor gevolgschade zoals, maar niet beperkt tot, vertragingsschade, schade als gevolg van schoorsteenbranden of explosies, schade aan zaken van de wederpartij en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden. d. De installateur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor extra kosten veroorzaakt door het niet bij zich hebben of niet op voorraad hebben van een benodigd onderdeel, tenzij het uit mededelingen van de opdrachtgever voor de installateur redelijkerwijs duidelijk had moeten zijn welke onderdelen voor de reparatie nodig zouden zijn en hij deze tijdig kon verwerven. e. De installateur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het, al dan niet kort na een onderhouds- of servicebeurt, tussentijds defect raken van onderdelen tenzij deze onderdelen door hem bij de laatst uitgevoerde onderhouds- of servicebeurt zijn aangebracht. e. Indien de installateur niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn 

  verplichtingen (overmacht) is hij niet aansprakelijk. Voor zover nakoming nog niet blijvend onmogelijk is, worden zijn verplichtingen opgeschort. Indien de installateur bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft 

  voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij bevoegd het reeds geleverde of gepresteerde, respectievelijk het leverbare of presteerbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Van overmacht van de installateur is in ieder geval sprake in geval van stakingen, wegblokkades, ernstige storingen in zijn bedrijf, stagnatie bij toeleveranciers en vervoersproblemen. 


  Artikel 6 Verplichtingen van de installateur bij onderhoud 

  De installateur informeert de opdrachtgever tijdig maar in ieder geval minimaal vijf werkdagen, of zoals nader overeengekomen, van te voren over de datum/dag en vermoedelijk tijdstip waarop de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. Tot uiterlijk 24 uur van te voren, of bij overmacht door bijvoorbeeld ziekte, kan hiervan in onderling overleg tussen partijen worden afgeweken. b. De werkzaamheden worden als regel verricht binnen de normale werktijden van de 

  installateur, tenzij anders overeengekomen. c. Indien de installateur niemand thuis treft zonder bericht van verhindering te hebben 

  ontvangen, laat hij een schriftelijk bericht achter waarin hij wijst op de consequenties als bedoeld in artikel 11-a. 


  Artikel 7 Verplichtingen van de installateur bij service 

  De installateur voert service uitsluitend uit op verzoek van de opdrachtgever. b. De installateur voert de service uit binnen een in onderling overleg tussen partijen afgesproken termijn, mede afhankelijk van de spoedeisendheid van de storing. c. Indien de service niet leidt tot het opheffen van de storing, de onvolkomenheid of het gebrek, stelt de installateur de opdrachtgever hiervan onmiddellijk in kennis. 


  Artikel 8 Verplichtingen van de opdrachtgever 

  De opdrachtgever stelt de installateur in de gelegenheid de werkzaamheden te verrichten en verschaft daartoe om niet de benodigde aansluitmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie. b. De overeengekomen werkzaamheden worden geacht te zijn verricht indien de 

  installateur niet in staat is gesteld deze te verrichten. c. De opdrachtgever stelt de op het toestel betrekking hebbende documentatie, voor zover deze in zijn bezit is, op verzoek van de installateur aan hem ter inzage. Indien de opdrachtgever deze documentatie niet (meer) in zijn bezit heeft laat hij dat tijdig aan de installateur weten, zodat deze hier eventueel zelf voor kan zorgen. d. De opdrachtgever informeert de installateur indien er aan het toestel 

  werkzaamheden zijn verricht door anderen dan de installateur. Blijkt het toestel door deze werkzaamheden naar de mening van de installateur niet meer aan de daaraan te stellen eisen te voldoen dan zal hij een voorstel doen voor reparatie of aanpassing. Is dit niet mogelijk of wenst opdrachtgever niet op dit voorstel in te gaan, dan wordt de overeenkomst op dat moment beëindigd. Opdrachtgever zal alsdan de door de installateur gemaakte kosten van voorrijden, inspectie en het maken van de offerte verschuldigd zijn. e. De opdrachtgever informeert de installateur tijdig over wijziging van zijn adres en 

  contactgegevens zoals telefoonnummer en emailadres. 


  Artikel 9 De prijs 

  De overeengekomen prijs is inclusief voorrijkosten en BTW. b. De installateur is gerechtigd om, indien dit naar zijn oordeel voor de veiligheid of een goed functioneren van het toestel wenselijk of noodzakelijk is, zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever onderdelen te vervangen of reparaties of wijzigingen uit te voeren tot een maximaal bedrag van 50 euro inclusief materialen, arbeidsloon en BTW. c. Indien naar het oordeel van de installateur vervangingen, reparaties of wijzigingen noodzakelijk zijn die de kosten genoemd in lid b te boven gaan, overlegt hij met opdrachtgever of deze daarmee akkoord gaat en wanneer de werkzaamheden zullen plaatsvinden. Gaat opdrachtgever niet akkoord met de voorgestelde werkzaamheden dan heeft de installateur het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De installateur is daarbij niet gehouden aan enige restitutie van al in rekening gebrachte kosten. 


  Artikel 10 Betaling 

  De installateur zal een factuur zenden welke binnen 10 dagen na factuurdatum door opdrachtgever dient te worden voldaan. b. Betaling van onderhoud kan middels: Contanten betaling, Betaling via Pin of middels 

  de ontvangen factuur. c. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, ontvangt hij een betalingsherinnering die 

  zal gelden als een ingebrekestelling. Indien niet binnen 14 dagen na de betalingsherinnering is betaald, is de opdrachtgever zonder verder ingebrekestelling in verzuim. d. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de installateur rente in rekening 

  brengen vanaf de in de betalingsherinnering genoemde uiterste betaaldatum tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek. e. De installateur is na verloop van de in lid e genoemde termijn van 14 dagen bevoegd 

  zonder nadere ingebrekestelling tot invordering van het aan hem verschuldigde bedrag over te gaan. De daaraan verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen alsdan voor rekening van opdrachtgever. Rechten van de opdrachtgever uit hoofde van toezeggingen, garantiebepalingen of andere regelingen of overeenkomsten strekken nimmer tot compensatie van hetgeen uit hoofde van de overeenkomst is verschuldigd. 


  Artikel 11 Niet nakoming verplichtingen 

  Indien de installateur op het afgesproken tijdstip niemand thuis treft zonder bericht van verhindering te hebben ontvangen, zal € 35,- in rekening gebracht worden volgens Artikel 3. Lid C. b. Indien een der partijen zijn verplichtingen niet nakomt, of indien de installateur in surseance van betaling komt te verkeren, is de andere partij gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. d. Indien een der partijen door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend niet in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, neemt hij daarover onverwijld contact op met de andere partij. 


  Artikel 12 Slotbepalingen 

  Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten die op basis van dez algemene voorwaarden zijn gesloten, is het Nederlands recht van toepassing. b. b. Alle geschillen kunnen worden voorgelegd aan de door de wet aangewezen 

  rechter. 

   


  PRIVACYVERKLARING

  ALGEMENE VERORDENING GEGEVENS BESCHERMING (AVG)

  De Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2018 legt strikte regels en voorwaarden op aan bedrijven bij de verwerking van persoonsgegevens en dit om de privacy te beschermen.

  VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE:

  Naam:

  Duijzer Haarden en Kachels V.O.F.


  Vestigingsadres:

  Dommelstraat 35, 5347 JK Oss


  Inschrijvingsnummer KvK:

  60400358


  Telefoon:

  0412-648770


  E-mail:

  info@duijzerhaarden.nl  PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
  Duijzer Haarden en Kachels kan uw persoonsgegevens verwerken wanneer u gebruik maakt (of heeftgemaakt) van de diensten en producten van Duijzer Haarden en Kachels. Door gebruik te maken van dezediensten en producten stemt u in met de verwerking hiervan. Duijzer Haarden en Kachels kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  · Voor - en achternaam
  · Adresgegevens
  · Telefoonnummer
  · E-mailadres
  · Klantnummer
  · ( Bouw ) Tekeningen


  WAAROM “DUIJZER HAARDEN EN KACHELS” GEGEVENS NODIG HEEFT
  Duijzer Haarden en Kachels verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Duijzer Haarden en Kachels uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht of in het kader van haar promotieactiviteiten.


  HOE LANG WORDEN PERSOONSGEGEVENS BEWAARD
  Uw gegevens worden niet langer gebruikt dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens zullen ook worden bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Voor informatie die valt onder de fiscale bewaarplicht geldt een termijn van zeven jaar en in verband met garantie zullen de gegevens minimaal 10 jaar bewaard worden. Wanneer er sprake is van herhaaldelijk onderhoud bewaren wij de gegevens totdat u schriftelijk verzoekt uw gegevens te verwijderen. Gegevens die voor statistische, wetenschappelijke of historische doeleinden langer bewaard  zullen blijven worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan zoals omschreven en zullen zoveel mogelijk worden geanonimiseerd.


  DELEN MET ANDEREN
  Duijzer Haarden en Kachels verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


  GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
  U heeft ten allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@duijzerhaarden.nl
  Duijzer Haarden en Kachels zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


  KLACHT INDIENEN BIJ AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS (AP)
  U heeft het recht een klacht in te dienen bij de AP (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) als Duijzer Haarden en Kachels bovengenoemde niet naleeft.


  BEVEILIGEN
  Duijzer Haarden en Kachels neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. We versturen uw gegevens alleen via een beveiligde internetverbinding, Toegang tot persoonsgegevens vanaf mobiele apparaten is ingeperkt en wordt actief gemonitord. Uw persoonsgegevens zullen door de administratie worden verwerkt, hiervoor wordt gebruik gemaakt van de programma’s Microsoft Office Excel en Unit4 MMM. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op met info@duijzerhaarden.nl


  DATALEK:
  Indien er ongewild persoonsgegevens zijn verspreid meldt Duijzer Haarden en Kachels dit bij Autoriteit Persoonsgegevens ( AP ) dit zal tevens bij de betrokkenen bekend gemaakt worden.


  CONTACTGEGEVENS
  Contact persoon: Dhr. M. Duijzer
  Administratie: info@duijzerhaarden.nl


  VERLENEN VAN TOESTEMMING
  Het is op ieder moment mogelijk de toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens schriftelijk weer in te trekken. We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen


  BRON VAN DE GEGEVENS
  Indien persoonsgegevens niet afkomstig zijn van de betrokkene zelf zal altijd de bron van herkomst worden vermeld.

     De onderhoudsvoorwaarden downloaden als pdf: onderhoudsvoorwaarden.pdf