Voorwaarden

ALGEMENE ONDERHOUDSVOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld door Duijzer Haarden en Kachels V.O.F. in april 2017.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie eenonderhouds- enservice-overeenkomst is afgesloten.
 2. Installateur: Duijzer Haarden en Kachels V.O.F of een natuurlijk of rechtspersoon die in zijn opdracht en onder zijn verantwoordelijkheid handelt.
 3. Toestel: hetsfeerverwarmingstoestelwaarvoor een overeenkomst wordt afgesloten inclusief alle noodzakelijke voorzieningen die de juiste werking van het toestel moeten garanderen.
 4. De overeenkomst: deonderhouds- enservice-overeenkomstvoor een toestel afgesloten tussen de opdrachtgever en de installateur. Onder "de overeenkomst" kan tevens worden verstaan eenéénmaligeonderhouds- ofservice-overeenkomst. In dat geval moeten de bepalingen die zien op een doorlopende overeenkomst zodanig worden gelezen dat zij met gelijke strekking van toepassing zijn op deéénmalige Indien dat niet mogelijk of relevant is, zijn zij op eenéénmaligeovereenkomst niet van toepassing.
 5. Onderhoud: het verrichten van werkzaamheden aan een toestel welke nodig zijn voor de veiligheid en het juist functioneren ervan.
 6. Service: het verrichten van werkzaamheden aan een toestel gericht op het opheffen van een storing, onvolkomenheid of gebrek waardoor juist functioneren ervan niet (meer) mogelijk is.

Artikel 2 Periodieke inspectie en werkzaamheden

 1. De installateur zal het toestel binnen 2 jaar na het afsluiten van de overeenkomst en vervolgens eenmaal per jaar, met een uitloop van maximaal 1 jaar, inspecteren.
 2. Bij de in lid a bedoelde inspectiebeurt worden de werkzaamheden verricht die zijn voorgeschreven in de onderhoudsvoorschriften van de fabrikant van het toestel en worden tevens de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
 3. visuele inspectie van het toestel en alle noodzakelijke voorzieningen die de juiste werking van het toestel moeten garanderen.
 4. het repareren of vervangen van onderdelen indien dit voor de veiligheid of een juist functioneren wenselijk of noodzakelijk is. Daarbij geldt het bepaalde in de artikelen 9- b en 9-c;

Artikel 3 Ingangsdatum, looptijd en beëindiging overeenkomst  

 1. Indien de overeenkomst niet gelijktijdig met de aanschaf van een toestel wordt afgesloten, wordt tussen partijen afgesproken wanneer de eerste inspectiebeurt zal plaatsvinden. Blijkt het toestel daarbij naar de mening van de installateur niet aan de daaraan te stellen eisen te voldoen dan zal hij een voorstel doen voor reparatie en/of aanpassing. Is dit niet mogelijk of wenst opdrachtgever niet op dit voorstel in te gaan, dan wordt de overeenkomst op dat moment beëindigd. Opdrachtgever zal dan de door de installateur gemaakte kosten van voorrijden, inspectie en het maken van de offerte verschuldigd zijn.
 2. Beide partijen kunnen,met inachtneming van lid a, de overeenkomst schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van minimaal een maand.
 3. De kosten voor het beëindigen van de overeenkomst binnen een maand zijn € 35,-
 4. Beëindiging is verder met onmiddellijke ingang mogelijk indien opdrachtgever verhuist en het toestel in de oude woning achterblijft.

Artikel 4 Algemene verplichtingen van de installateur

 1. De installateur is gehouden de overeengekomen werkzaamheden als een goed vakman uit te voeren. Hij neemt daarbij de op deze werkzaamheden betrekking hebbende voorschriften in acht.
 2. Het is de installateur toegestaan om onderdelen van een andere fabrikant of merk te gebruiken als deze gelijkwaardig zijn aan het origineel en dit niet strijdig is met de toepasselijke garantiebepalingen.
 3. De installateur stelt de opdrachtgever onmiddellijk in kennis van geconstateerde gebreken aan het toestel.
 4. De installateur noteert alle verrichte werkzaamheden en stelt daarvan een afschrift ter hand aan opdrachtgever.

Artikel 5 Aansprakelijkheid van de installateur

 1. De aansprakelijkheid van de installateur als gevolg van een toerekenbare handeling of tekortkoming is ter keuze van de installateur beperkt tot kosteloos herstel van het betreffende gebrek, tot kosteloze vervanging van de geleverde of geïnstalleerde zaken of tot het terugbetalen van de in verband met de betreffende prestatie ontvangen bedragen. De installateur zal niet tot meer gehouden kunnen worden.
 2. De installateur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor tijdens werkzaamheden voor onderhoud of service ontstaneschade aan glasruiten, tenzij deze schade aan de installateur kan worden toegerekend op andere gronden dan die welke uit de overeengekomen werkzaamheden voortvloeien.
 3. De installateur aanvaardt - ongeacht de rechtsgrond van de vordering van de wederpartij - geen aansprakelijkheid voor gevolgschade zoals, maar niet beperkt tot, vertragingsschade, schade als gevolg van schoorsteenbranden of explosies, schade aan zaken van de wederpartij en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.
 4. De installateur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor extra kosten veroorzaakt door het niet bij zich hebben of niet op voorraad hebben van een benodigd onderdeel, tenzij het uit mededelingen van de opdrachtgever voor de installateur redelijkerwijs duidelijk had moeten zijn welke onderdelen voor de reparatie nodig zouden zijn en hij deze tijdig kon verwerven. e. De installateur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het, al dan niet kort na eenonderhouds- of servicebeurt, tussentijds defect raken van onderdelen tenzij deze onderdelen door hem bij de laatst uitgevoerdeonderhouds- of servicebeurt zijn aangebracht.
 5. Indien de installateur niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen (overmacht) is hij niet aansprakelijk. Voor zover nakoming nog niet blijvend onmogelijk is, worden zijn verplichtingen opgeschort. Indien de installateur bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij bevoegd het reeds geleverde of gepresteerde, respectievelijk het leverbare of presteerbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Van overmacht van de installateur is in ieder geval sprake in geval van stakingen, wegblokkades, ernstige storingen in zijn bedrijf, stagnatie bij toeleveranciers en vervoersproblemen.

Artikel 6 Verplichtingen van de installateur bij onderhoud

 1. Deinstallateur informeert de opdrachtgever tijdig maar in ieder geval minimaal vijf werkdagen, of zoals nader overeengekomen, van te voren over de datum/dag en vermoedelijk tijdstip waarop de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. Tot uiterlijk 24 uur van te voren, of bij overmacht door bijvoorbeeld ziekte, kan hiervan in onderling overleg tussen partijen worden afgeweken.
 2. De werkzaamheden worden als regel verricht binnen de normale werktijden van de installateur, tenzij anders overeengekomen.
 3. Indien de installateur niemand thuis treft zonder bericht van verhindering te hebben ontvangen, laat hij een schriftelijk bericht achter waarin hij wijst op de consequenties als bedoeld in artikel 11-a.

Artikel 7 Verplichtingen van de installateur bij service

 1. De installateur voert service uitsluitend uit op verzoek van de opdrachtgever.
 2. De installateur voert de service uit binnen een in onderling overleg tussen partijen afgesproken termijn, mede afhankelijk van de spoedeisendheid van de storing.
 3. Indien de service niet leidt tot het opheffen van de storing, de onvolkomenheid of het gebrek, stelt de installateur de opdrachtgever hiervan onmiddellijk in kennis.

Artikel 8 Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever stelt de installateur in de gelegenheid de werkzaamheden te verrichten en verschaft daartoe om niet de benodigde aansluitmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie.
 2. De overeengekomen werkzaamheden worden geacht te zijn verricht indien de installateur niet in staat is gesteld deze te verrichten.
 3. De opdrachtgever stelt de op het toestel betrekking hebbende documentatie, voor zover deze in zijn bezit is, op verzoek van de installateur aan hem ter inzage. Indien de opdrachtgever deze documentatie niet (meer) in zijn bezit heeft laat hij dat tijdig aan de installateur weten, zodat deze hier eventueel zelf voor kan zorgen.
 4. De opdrachtgever informeert de installateur indien er aan het toestel werkzaamheden zijn verricht door anderendan de installateur. Blijkt het toestel door deze werkzaamheden naar de mening van de installateur niet meer aan de daaraan te stellen eisen te voldoen dan zal hij een voorstel doen voor reparatie of aanpassing. Is dit niet mogelijk of wenst opdrachtgever niet op dit voorstel in te gaan, dan wordt de overeenkomst op dat moment beëindigd. Opdrachtgever zal alsdan de door de installateur gemaakte kosten van voorrijden, inspectie en het maken van de offerte verschuldigd zijn.
 5. De opdrachtgever informeert de installateur tijdig over wijziging van zijn adres en contactgegevens zoals telefoonnummer en

Artikel 9 De prijs

 1. De overeengekomen prijs is inclusief voorrijkosten en BTW.
 2. De installateur is gerechtigd om, indien dit naar zijn oordeel voor de veiligheid of een goed functioneren van het toestel wenselijk of noodzakelijk is, zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever onderdelen te vervangen of reparaties of wijzigingen uit te voeren tot een maximaal bedrag van 50 euro inclusief materialen, arbeidsloon en BTW.
 3. Indien naar het oordeel van de installateur vervangingen, reparaties of wijzigingen noodzakelijk zijn die de kosten genoemd in lid b te boven gaan, overlegt hij met opdrachtgever of deze daarmee akkoord gaat en wanneer de werkzaamheden zullen plaatsvinden. Gaat opdrachtgever niet akkoord met de voorgestelde werkzaamheden dan heeft de installateur het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De installateur is daarbij niet gehouden aan enige restitutie van al in rekening gebrachte kosten.

Artikel 10 Betaling

 1. De installateur zal een factuur zenden welke binnen 10 dagen na factuurdatum door opdrachtgever dient te worden voldaan.
 2. Betaling van onderhoud kan middels: Contanten betaling, Betaling via Pin of middels de ontvangen factuur.
 3. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, ontvangt hij een betalingsherinnering die zal gelden als een ingebrekestelling. Indien niet binnen 14 dagen na de betalingsherinnering is betaald, is de opdrachtgever zonder verder ingebrekestelling in verzuim.
 4. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de installateur rente in rekening brengen vanaf de in de betalingsherinnering genoemde uiterste betaaldatum tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.
 5. De installateur is na verloop van de in lid e genoemde termijn van 14 dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering van het aan hem verschuldigde bedrag over te gaan. De daaraan verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen alsdan voor rekening van opdrachtgever. Rechten van de opdrachtgever uit hoofde van toezeggingen, garantiebepalingen of andere regelingen of overeenkomsten strekken nimmer tot compensatie van hetgeen uit hoofde van de overeenkomst is verschuldigd.

Artikel 11 Niet nakoming verplichtingen

 1. Indien de installateur op het afgesproken tijdstip niemand thuis treft zonder bericht van verhindering tehebben ontvangen, zal € 35,- in rekening gebracht worden volgens Artikel 3. Lid C.
 2. Indien een der partijen zijn verplichtingen niet nakomt, of indien de installateur in surseance van betaling komt te verkeren, is de andere partij gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. d. Indien een der partijen door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend niet in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, neemt hij daarover onverwijld contact op met de andere partij.

Artikel 12 Slotbepalingen

 1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten die op basis van deze algemene voorwaarden zijn gesloten, is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen kunnen worden voorgelegd aan de door de wet aangewezen rechter.